สิงหาคม 2562

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปตารางที่ 3-1

 

31 สิงหาคม 2562

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

1.432%

1.125%

-0.307%

สะสม

100.000%

20.759%

-79.241%

ตารางที่ 3-1 สรุปผลงานก่อสร้าง ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

     ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                861 วัน

     ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                          856 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  99.42 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

          คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                             5 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา