กรกฎาคม 2562

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปตารางที่ 3-1

 

31 กรกฎาคม 2562

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

1.432%

1.125%

-0.307%

สะสม

99.816%

20.007%

-79.809%

ตารางที่ 3-1 สรุปผลงานก่อสร้าง ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

     ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                854 วัน

     ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                          825 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  96.60 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

          คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                               29 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 3.40 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญ