มิถุนายน 2562

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปตารางที่ 3-1

 

30 มิถุนายน 2562

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

1.290%

0.811%

-0.479%

สะสม

98.384%

18.882%

-79.502%

ตารางที่ 3-1 สรุปผลงานก่อสร้าง ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

     ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                854 วัน

     ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                          764 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  92.97 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

          คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                               60 วัน

 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7.03 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา