มิถุนายน 2562

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)
โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 13 พฤษภาคม  2562ช่วง กม.ที่ 8+500 ถึง กม.ที่ 8+600

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายคำรณ  เทพศรี   โทรศัพท์ 061-1567043

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน) 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 13 มิถุนายน  2562


ช่วง กม.ที่ 7+400 ถึง กม.ที่ 7+600

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสุชาดา  อุ่นกาศ  โทรศัพท์ 080-6187060

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ