พฤษภาคม 2562

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 พฤษภาคม  2562
ช่วง กม.ที่ 8+500 ถึง กม.ที่ 8+600

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายสุวัฒน์  ศิริพร   โทรศัพท์ 061-6727381

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

วันที่ 13 พฤษภาคม  2562

 

ช่วง กม.ที่ 7+400 ถึง กม.ที่ 7+600

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางทรงศรี พานิชสมบัติกิจ  โทรศัพท์ 065-0760067

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ