มิถุนายน 2562

แผนการก่อสร้างโครงการฯตามที่ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 
โดยมีรายละเอียดแผนงานประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

96.390%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

97.300%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

9%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

95.000%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

92.820%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

92.820%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

92.820%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

93.863%


หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง
  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

-

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

 

สะสม

100.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

-

สะสม

100.000%

 

หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

  

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

-

สะสม

100.000%

- งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion)

-

สะสม

100.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

-

สะสม

100.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

-

สะสม

100.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

-

สะสม

       100.000%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

-

สะสม

       100.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

-

สะสม

100.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

สะสม

100.000%

  ความหนา 0.25 เมตร

 

 

 

- แผ่นเยื่อกันน้ำซึม

-

สะสม

100.000%

- รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

-

สะสม

100.000%

- รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint)

-

สะสม

100.000%

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

-

สะสม

100.000%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร

     (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

-

สะสม

100.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร
     (สำหรับสะพานข้ามคลอง)  

-

สะสม

100.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาgข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

100.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

        -

 

สะสม

       100.000%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-    คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)            -                   สะสม            100.000%                                

-    คอนกรีตชนิด ค.3                                                                 -                   สะสม            100.000%

-    องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ                                                 -                   สะสม            100.000%

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                                     -                   สะสม            100.000% 

     กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                       -                   สะสม           100.000% 

     กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                       -                   สะสม           100.000% 

      กม.ที่ 3+341.00 (RT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                      -                   สะสม          100.000% 

      กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                      -                    สะสม          100.000% 

     กม.ที่ 6+610.000 (RT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.

-    งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                         -                   สะสม         100.000%

      กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                        -                   สะสม         100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                        -                   สะสม        100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                        -                   สะสม         100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                  -                   สะสม         100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (RT)                                 -                    สะสม         100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.) 

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                        -                    สะสม         100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)               

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                 -                    สะสม         100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.) 

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (RT)                                 -                   สะสม        100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.) 

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                           -                   สะสม       100.000%

     (Approach Slab)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                      -                    สะสม        100.000%

-    งาน Concrete Slope Protection                                               -                    สะสม        100.000%

-    งานคอนกรีตกันรถ (Concrete Barrier)                                        -                    สะสม        100.000%

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                            -                    สะสม        100.000%

     ≤ 12 มม. 

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                          -                    สะสม        100.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                           -                   สะสม        100.000%

     > 12 มม.

-    ระบบระบายน้ำของโครงสร้าง ช่องระบายน้ำ                                   -                   สะสม         100.000%      

-    งานแผ่นยางรองคานสะพาน                                                       -                   สะสม        100.000%

     ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad

-    อุปกรณ์รอยต่อเผื่อการขยายตัว                                                   -                   สะสม          100.00%

     (EXPANSION JOINT) ช่วง I-Girder

                                          สรุปแผนงานหมวดที่ 5                        -                  สะสม           100.000%

 

หมวดที่ ๖  งานเบ็ดเตล็ด

-    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                          -                  สะสม           100.000%

      (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร               

 -    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                         -                  สะสม            100.000%

      (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร              

-    บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ                                                 -                   สะสม           100.000%

     ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร                

-    งานคันหินเกาะกลางถนน                                                            -                   สะสม           100.000%

-    แผ่นปูพื้นทางเท้าสี่เหลี่ยม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร                          -                   สะสม           100.000%

      ความหนา 3.50 ซม. (ผิวเรียบสีเทา)                        

-     งานดินคลุมผิวสำหรับปูหญ้า (หนา 10 ซม.)                                    -                   สะสม           100.000%

-     งานปลูกหญ้าแบบปูแผ่น (Block Sodding)                                      -                  สะสม           100.000%

-     งานปลูกต้นไม้ยืนต้น ต้นสุพรรณิการ์  2 นิ้ว                                       -                  สะสม          100.000%

      สูง 2.00 เมตร

-     งานปลูกไม้พุ่ม ต้นเฟื่องฟ้าสีม่วง สูง 0.50 เมตร                               -                   สะสม           100.000%

-     งานป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ (บ)                                                 -                  สะสม            100.000%

-     งานป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน (ต)                                                  -                  สะสม            100.000%

-     งานป้ายจราจรชนิดป้ายแนะนำ (น)                                                -                  สะสม            100.000%

-     แผ่นป้ายจราจรชนิด Overhead Sign                                             -                  สะสม            100.000%

-     สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว ความหนา 3 มิลลิเมตร                                -                  สะสม            100.000%

-     สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ความหนา 3 มิลลิเมตร                            -                  สะสม           100.000%

                                                สรุปแผนงานหมวดที่ 6                     -                  สะสม           100.000%

หมวดที่ 7   งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

-    งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง                                                       25.000%             สะสม            75.000%

                                                 สรุปแผนงานหมวดที่ 7              25.000%             สะสม            75.000%

 

หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม 

-    งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                   2.000%              สะสม          100.000%

                                                 สรุปแผนงานหมวดที่ 9               2.000%               สะสม          100.000%