พฤษภาคม 2562

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

1.299  %

0.273 %

-1.026 %

สะสม

97.094 %

18.071 %

-79.023 %


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                854 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                             764 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  89.46 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                                90 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 10.54 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา