เมษายน 2562

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)
โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 18 เมษายน 2562ช่วง กม.ที่ 8+500 ถึง กม.ที่ 8+600

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายมนตรี  วรเรียน   โทรศัพท์ 081-6641239

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน) 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 18 เมษายน 2562ช่วง กม.ที่ 7+400 ถึง กม.ที่ 7+600

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวเกศสุดา  เมืองปัก  โทรศัพท์ 062-0315872

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ