เมษายน 2562

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562


30 เมษายน 2562

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)


รายเดือน

4.381 %

0.070 %

-4.311 %


สะสม

95.795 %

17.798 %

-77.997 %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                             733  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  85.83 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                               121  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 14.17 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา