มีนาคม 2562

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 7 มีนาคม 2562ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง กม.ที่ 7+600

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสมเพียร  อินถาวร   โทรศัพท์ 082-5025536

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 มีนาคม 2562ช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง กม.ที่ 8+500

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายชินดนัย  ขวัญสุข  โทรศัพท์ 064-0708851

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ