มีนาคม 2562

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562


31 มีนาคม 2562

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)


รายเดือน

3.318 %

0.048 %

-3.270 %


สะสม

91.414 %

17.728 %

-73.686 %


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                           854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                        703  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  82.32 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                          151  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 17.68 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา