กุมภาพันธ์ 2562


ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562ช่วง กม.ที่ 10+900 ถึง กม.ที่ 11+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายธวัชชัย  ระวิงทอง   โทรศัพท์ 062-8487223

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน) 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ช่วง กม.ที่ 9+500 ถึง กม.ที่ 9+600 

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายคมสัน  พิมพันธ์  พูลศิลป์  โทรศัพท์ 061-3610477 

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ