กุมภาพันธ์ 2562

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


28 กุมภาพันธ์ 2562

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

1.389%

0.028%

-1.361%

สะสม

88.096%

17.680%

-70.416%ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                               854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                            672  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  78.69 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                              182  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 21.31 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา