ข่าวผู้บริหาร

กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการ 11 ข้อ ลดฝุ่น PM 2.5

        กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เร่งดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5
                                    เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

           นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ    ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ฟุ้งกระจายในปริมาณมากเกินเกณฑ์กำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชีวิตประจำวัน ซึ่ง ทช.ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นละออง โดยในส่วนของ ทช. ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศให้ขอความร่วมมือผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามมาตรการ จำนวน 11 ข้อ ดังนี้

     1. การป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขณะทำการขนย้ายวัสดุ
     2. ควบคุมความเร็วของรถขนย้ายวัสดุไม่ให้เกินกฎหมายกำหนด
     3. พื้นที่ก่อสร้างย่านชุมชน ในชั่วโมงเร่งด่วนให้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางบรรเทาการจราจรติดขัด
     4. ฉีดพรมน้ำคลุมพื้นก่อสร้างช่วงเช้าและช่วงบ่ายก่อนชั่วโมงเร่งด่วนตามสภาพพื้นที่
     5. กำหนดวิธีป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองจากกองวัสดุก่อสร้างตามความเหมาะสม
     6. การรื้อ ถม บดอัด และการปรับชั้นระดับวัสดุให้พิจารณาดำเนินการเป็นช่วงๆ เพื่อสะดวกต่อการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
     7. ทำความสะอาดเศษวัสดุที่ตกหล่นจากรถขนส่งของโครงการซึ่งล่วงหล่นลงบนผิวทางนอกพื้นที่โครงการด้วยความเร็ว
     8. ตรวจสภาพรถขนส่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หากเกิด                 ความผิดปกติซึ่งสร้างมลภาวะ เช่น ควันดำ ให้เร่งแก้ไขทันที
     9. หากขณะก่อสร้างเกิดฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นจนสังเกตได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน ให้พิจารณาหยุดกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าว เพื่อ                       สังเกตการเปลี่ยนแปลงเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป
     10. ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างโครงการให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการก่อสร้าง โดยแจ้งแผนการทำงานที่มีผลกระทบ                ต่อประชาชนเพื่อเตรียมการในการเดินทาง
     11. หากได้รับการร้องเรียนเหตุจากฝุ่นละออง ให้เร่งรัดตรวจสอบและแก้ไขทันที พร้อมประสานทำความเข้าใจต่อผู้ร้องหรือประชาชนที่ได้รับ                ผลกระทบ

         
 อย่างไรก็ตาม ทช. ยังได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างจัดทำบัญชีเครื่องจักร ระบุประเภทและหมายเลขทะเบียนของแต่ละโครงการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักร เพื่อป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศในระยะยาวต่อไป