มกราคม 2562

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 มกราคม 2562ช่วง กม.ที่ 8+900 ถึง กม.ที่ 9+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายเพลิน  ขวัญสุข   โทรศัพท์ 064-2834212

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 9 มกราคม 2562
ช่วง กม.ที่ 7+550 ถึง กม.ที่ 8+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายวิเชียร  พูลศิลป์  โทรศัพท์ 087-6076991

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ