กุมภาพันธ์ 2562

แผนการก่อสร้างโครงการฯตามที่ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
โดยมีรายละเอียดแผนงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

78.540%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

83.840%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

83.840%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

85.000%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

78.540%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

78.540%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

78.540%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

81.633%

 

 

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

-

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

10.000%

สะสม

100.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

0.174%

สะสม

100.000%


หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

-

สะสม

100.000%

- งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion)

-

สะสม

100.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

-

สะสม

100.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

15.00%

สะสม

100.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

-

สะสม

70.00%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

-

สะสม

70.00%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

-

สะสม

70.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

สะสม

100.000%

  ความหนา 0.25 เมตร

 

 

 

- แผ่นเยื่อกันน้ำซึม

-

สะสม

100.000%

- รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

-

สะสม

100.000%

- รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint)

-

สะสม

100.000%

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

0.800%

สะสม

82.841%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร

     (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

-

สะสม

100.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร
     (สำหรับสะพานข้ามคลอง)  

-

สะสม

100.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

100.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.๔0x0.๔0 ม.

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

0.000%

 

สะสม

100.000%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-    คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)               -              สะสม            100.000%                                                                                                       

-    คอนกรีตชนิด ค.3                                                              10.000%        สะสม            100.000%

-    องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ                                                    -              สะสม            100.000%

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                                        -             สะสม             100.000% 

      กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                          -             สะสม             100.000% 

     กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                          -             สะสม            100.000% 

     กม.ที่ 3+341.00 (RT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                        -             สะสม            100.000% 

      กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                        -             สะสม            100.000% 

     กม.ที่ 6+610.000 (RT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                           -             สะสม            100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.) 

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                          -             สะสม            100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                          -             สะสม            100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                          -            สะสม             100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                    -             สะสม            100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (RT)                                   -            สะสม             100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                          -            สะสม             100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)               

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                   -             สะสม              100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (RT)                                   -            สะสม              100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                            -            สะสม               100.000%

     (Approach Slab)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                       -             สะสม              100.000%

-    งาน Concrete Slope Protection                                                -             สะสม               50.000%

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                          10.000%    สะสม            100.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                        10.000%     สะสม           100.000%

     ≤ 12 มม

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                        10.000%     สะสม           100.000%

     > 12 มม.

-    ระบบระบายน้ำของโครงสร้าง ช่องระบายน้ำ                                25.000%     สะสม          100.000 %      

-    งานแผ่นยางรองคานสะพาน                                                        -             สะสม          100.000%

     ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad      

-    อุปกรณ์รอยต่อเผื่อการขยายตัว                                                    -              สะสม            100.00%

     (EXPANSION JOINT) ช่วง I-Girder

                            สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                     3.440%     สะสม           99.824%

 

หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

 -    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                          -            สะสม          100.000%

       (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร               

 -    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                          -            สะสม          100.000%

      (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร              

 -    บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ                                                -            สะสม           100.000%

      ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร               

-     งานคันหินเกาะกลางถนน                                                          -             สะสม          100.000%

-     แผ่นปูพื้นทางเท้าสี่เหลี่ยม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร                   25.000%      สะสม           100.000%

      ความหนา 3.50 ซม. (ผิวเรียบสีเทา)                        

-     งานดินคลุมผิวสำหรับปูหญ้า (หนา 10 ซม.)                             25.000%      สะสม             75.000%

-     งานปลูกหญ้าแบบปูแผ่น (Block Sodding)                              25.000%      สะสม             75.000%

-     งานปลูกต้นไม้ยืนต้น ต้นสุพรรณิการ์  2 นิ้ว                               25.000%      สะสม            75.000%

       สูง 2.00 เมตร 

-     งานปลูกไม้พุ่ม ต้นเฟื่องฟ้าสีม่วง สูง 0.50 เมตร                         25.000%      สะสม           75.000%

-     แผ่นป้ายจราจรชนิด Overhead Sign                                      50.000%      สะสม           50.000%

                                    สรุปแผนงานหมวดที่ 6                            4.416%      สะสม           83.053%

 

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

-      งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                4.000%      สะสม          86.000%

                                     สรุปแผนงานหมวดที่ 9                           4.000%      สะสม           86.000%