มกราคม 2562

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

31 มกราคม 2562

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)


รายเดือน

1.555%

0.023%

-1.532%


สะสม

86.707%

17.652%

-69.055%

 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                             854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                          644  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  75.41 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                            210  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 24.59 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา