ธันวาคม 2561

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 7 ธันวาคม 2561ช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง กม.ที่ 7+600

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวเกศสุดา  เมืองปัก   โทรศัพท์ 062-0315872

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ

 
ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 ธันวาคม 2561ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง กม.ที่ 8+400

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายณัฐชุม  พูลศิลป์  โทรศัพท์ 098-6432751

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ