ธันวาคม 2561

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

2.433%

0.025%

-2.408%

สะสม

85.152%

17.629%

-67.523%ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                854   วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                              613  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  71.78 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                                241  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 28.22 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา