พฤศจิกายน 2561

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561


ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง กม.ที่ 0+700

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายเหล็ก  ทอง   โทรศัพท์ 087-6819955

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ช่วง กม.ที่ 0+400 ถึง กม.ที่ 0+500

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายสิงสมุทร  ครองยุทธ  โทรศัพท์ 063-2058313

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ