พฤศจิกายน 2561

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

6.262%

0.053%

-6.209%

สะสม

82.719%

17.604%

-65.115%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                 854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                              582  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  68.15 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                                272  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 38.15  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา