พฤศจิกายน 2561

แผนการก่อสร้างโครงการฯตามที่ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
โดยมีรายละเอียดแผนงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

67.830%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

75.764%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

75.764%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

77.500%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

67.830%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

67.830%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

67.830%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

72.459%

 

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

-

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

10.000%

สะสม

70.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

0.174%

สะสม

99.479%

 

หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

15.00%

สะสม

100.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

15.00%

สะสม

85.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

-

สะสม

70.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

5.00%

สะสม

         70.00%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

5.00%

สะสม

         70.00%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

5.00%

สะสม

70.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

10.00%

สะสม

100.000%

  ความหนา 0.25 เมตร

 

 

 

- แผ่นเยื่อกันน้ำซึม

10.00%

สะสม

100.000%

- รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

10.00%

สะสม

100.000%

- รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint)

10.00%

สะสม

100.000%

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

10.00%

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

8.026%

 

สะสม

77.380%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร

     (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

15.000%

สะสม

100.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร
     (สำหรับสะพานข้ามคลอง)  

-

สะสม

100.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

100.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

75.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

3.626%

 

สะสม

        99.970%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-    คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)                  -      สะสม      100.000%                            -    คอนกรีตชนิด ค.3                                                           15.000%      สะสม        90.000%

-    องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ                                           15.000%      สะสม        70.000%

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                                       -         สะสม      100.000% 

     กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                        -          สะสม      100.000% 

     กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                 20.000%      สะสม      100.000% 

     กม.ที่ 3+341.00 (RT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                     -            สะสม      100.000% 

     กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                 20.000%     สะสม       100.000% 

     กม.ที่ 6+610.000 (RT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                     -             สะสม      100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                       -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                       -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                       -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                 -            สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (RT)                           20.000%      สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                        -            สะสม      100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                -             สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (RT)                            20.000%     สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                     20.000%     สะสม       80.000%

     (Approach Slab)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                     -            สะสม      100.000%

-    งาน Concrete Slope Protection                                              -            สะสม        50.000%

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                     15.000%       สะสม       90.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                   15.000%       สะสม       90.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                    15.000%      สะสม       90.000%

     > 12 มม.

-    ระบบระบายน้ำของโครงสร้าง ช่องระบายน้ำ                              25.00%      สะสม         25.00%      

-    งานแผ่นยางรองคานสะพาน                                              15.000%        สะสม      100.000%

     ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad

                                                 สรุปแผนงานหมวดที่ 5         11.104%        สะสม        88.751%

 

หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

-    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                         -            สะสม      100.000%

     (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร               

 -    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                        -            สะสม       100.000%

      (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร               

-    บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ                                                 -           สะสม       100.000%

     ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร              

-    งานคันหินเกาะกลางถนน                                                           -           สะสม       100.000%

-    แผ่นปูพื้นทางเท้าสี่เหลี่ยม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร                          -           สะสม        25.000%

     ความหนา 3.50 ซม. (ผิวเรียบสีเทา)

                                                      สรุปแผนงานหมวดที่ 6         0.678%      สะสม        71.328%

   

หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

-    งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                   4.000%      สะสม         74.00%

                                                      สรุปแผนงานหมวดที่ 9          4.000%      สะสม         74.00%