ตุลาคม 2561

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561


31 ตุลาคม 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

7.049%

0.720%

-6.329%

สะสม

76.458%

17.551%

-58.906%ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                              854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                           552  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  64.64 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                             302  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 35.36  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา