กันยายน 2561

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 6 กันยายน 2561ช่วง กม.ที่ 8+500 ถึง กม.ที่ 9+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายสุขสันต์  งามลมัย   โทรศัพท์ 061-3286395

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 6 กันยายน 2561

ช่วง กม.ที่ 10+000 ถึง กม.ที่ 11+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายสุรศักดิ์  จันทร์เพ็ญ  โทรศัพท์ 092-7458366

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ