ตุลาคม 2561

 แผนการก่อสร้างโครงการฯ ตามที่ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
โดยมีรายละเอียดแผนงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดังต่อไปนี้

 

หมวดที่ 1 งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

64.260%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

73.072%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

73.072%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

75.000%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

64.260%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

64.260%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

64.260%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

69.402%

 


หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง
  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

-

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

10.000%

สะสม

60.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

5.000%

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

0.767%

 

สะสม

99.306%

 


หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

5.00%

สะสม

75.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

-

สะสม

70.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

-

สะสม

70.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

5.00%

สะสม

65.000%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

5.00%

สะสม

65.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

5.00%

สะสม

65.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

15.00%

สะสม

90.000%

  ความหนา 0.25 เมตร

 

 

 

- แผ่นเยื่อกันน้ำซึม

15.00%

สะสม

90.000%

- รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

15.00%

สะสม

90.000%

- รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint)

15.00%

สะสม

90.000%

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

15.00%

สะสม

90.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

4.911%

 

สะสม

69.354%

 


หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร

     (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

15.000%

สะสม

85.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร
     (สำหรับสะพานข้ามคลอง)  

10.000%

สะสม

100.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

25.000%

สะสม

100.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

75.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

7.065%

 

สะสม

        96.344%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

 -    คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)       25.000%      สะสม          100.000%                                                                                                          
 -    คอนกรีตชนิด ค.3                                                           15.000%      สะสม            75.000%

 -    องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ                                           15.000%      สะสม            55.000%

 -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                                       -         สะสม           100.000% 

        กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว ๕๕.00 ม.)

 -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                        -          สะสม           100.000% 

        กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

 -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                 20.000%      สะสม            80.000% 

        กม.ที่ 3+341.00 (RT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

 -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                     -            สะสม          100.000% 

        กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

 -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                               20.000%       สะสม           80.000% 

       กม.ที่ 6+610.000 (RT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-     งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                        -             สะสม         100.000%

      กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.) 

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                         -            สะสม         100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                         -            สะสม         100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                         -            สะสม         00.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                   -            สะสม         100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (RT)                              20.000%      สะสม         80.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                           -            สะสม        100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                   -             สะสม        100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (RT)                                20.000%     สะสม        80.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.) 
  
-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                         10.000%     สะสม        60.000%

     (Approach Slab)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                         -            สะสม       100.000%

-    งาน Concrete Slope Protection                                                  -            สะสม         50.000%

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                         15.000%       สะสม        75.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                       15.000%       สะสม        75.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                        15.000%      สะสม        75.000%

     > 12 มม.

-    งานแผ่นยางรองคานสะพาน                                                   15.000%        สะสม       85.000%

     ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad
 

                               สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                10.597%        สะสม       77.647%

 

หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

-    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                        50.000%       สะสม     100.000%

     (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร               

 -   งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                        50.000%       สะสม     100.000%

     (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร                 

-    บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ                                              50.000%       สะสม     100.000%

     ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร              

-    งานคันหินเกาะกลางถนน                                                        20.000%       สะสม     100.000%

                    

                             สรุปแผนงานหมวดที่ 6                                   19.458%       สะสม       70.650%

 

หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

-      งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                   4.000%      สะสม        70.00%

                              สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                     4.000%      สะสม        70.00%