กันยายน 2561

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

6.886%

0.542%

-6.344%

สะสม

69.408%

16.831%

-52.577%

 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                 854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                              521  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  61.01 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                                333  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 38.99  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา