กันยายน 2561

                        ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือน กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

หมวดที่ 1 งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

            60.690%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

70.380%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

70.380%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

72.500%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

60.690%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

60.690%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

60.690%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

66.344%

 

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

5.000%

สะสม

100.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

-

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

10.000%

สะสม

50.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

 5.000%

สะสม

95.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

      0.444%

สะสม

98.539%

 

หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร  

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

-

สะสม

70.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

-

สะสม

70.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

-

สะสม

70.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

10.00%

สะสม

60.000%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

10.00%

สะสม

60.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

10.00%

สะสม

60.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

25.00%

สะสม

75.000%

  ความหนา 0.25 เมตร

 

 

 

- แผ่นเยื่อกันน้ำซึม

25.00%

สะสม

75.000%

- รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

25.00%

สะสม

75.000%

- รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint)

25.00%

สะสม

75.000%

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

25.00%

สะสม

75.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

8.456%

สะสม

64.443%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร

     (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

10.000%

สะสม

70.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร
     (สำหรับสะพานข้ามคลอง)  

10.000%

สะสม

90.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  
     ขนาด 0.๔0x0.๔0 ม.

-

สะสม

๗๕.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

25.000%

สะสม

75.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

     5.709%

สะสม

89.279%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-    คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)           25.000%           สะสม               75.000%     

-    คอนกรีตชนิด ค.3                                                                10.000%           สะสม               60.000%

-    องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ                                                10.000%           สะสม               40.000%

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                                         -                 สะสม              100.000% 

     กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                          -                  สะสม              100.000% 

     กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                     20.000%           สะสม                60.000% 

     กม.ที่ 3+341.00 (RT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)    

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                         -                 สะสม               100.000% 

     กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                   20.000%           สะสม                 60.000% 

     กม.ที่ 6+610.000 (RT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                            -                 สะสม               100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                           -                 สะสม              100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                           -                 สะสม              100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                           -                 สะสม              100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                     -                 สะสม              100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (RT)                               20.000%           สะสม               60.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                             -                สะสม              100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                      -                สะสม              100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (RT)                               20.000%           สะสม                60.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50 ม.)

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                               -               สะสม                 50.000%

     (Approach Slab)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                          -               สะสม               100.000%

-    งาน Concrete Slope Protection                                                   -               สะสม                 50.000%

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                         10.000%          สะสม                  60.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                       10.000%          สะสม                 60.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                       10.000%          สะสม                 60.000%

     > 12 มม.

-    งานแผ่นยางรองคานสะพาน                                                   20.000%          สะสม                 70.000%

     ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad

                             สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                   7.861%          สะสม                  67.049%

 

หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

-    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                      50.000%           สะสม                50.000%

      (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร               

 -    งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกลม คสล.                      50.000%          สะสม                50.000%

       (แบบ Ordinay) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร               

-    บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ                                             50.000%          สะสม                50.000%

       ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร              

-    งานคันหินเกาะกลางถนน                                                       20.000%          สะสม                80.000% 

                             สรุปแผนงานหมวดที่ 6                                  19.458%          สะสม                51.192%

 

หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                      4.000%           สะสม                 66.00%

                              สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                  4.000%           สะสม                 66.00%