สิงหาคม 2561

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561


31 สิงหาคม 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

6.136%

0.215%

- 5.922%

สะสม

62.522%

16.289%

- 46.233%

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                              854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                           491  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  57.49 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                             363  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 42.51  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา