สิงหาคม 2561

าพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 สิงหาคม 2561ช่วง กม.ที่ 16+200 ถึง กม.ที่ 16+400

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายจรุงลักษณ์  โสภา   โทรศัพท์ 0095-7425321

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 สิงหาคม 2561ช่วง กม.ที่ 15+000 ถึง กม.ที่ 15+200

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายไพโรจน์  หมอประคำ  โทรศัพท์ 091-3116283

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ