กรกฎาคม 2561

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561ช่วง กม.ที่ 11+000 ถึง กม.ที่ 11+100

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายสำเริง  คล้ายคลึง   โทรศัพท์ 098-3235812

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561ช่วง กม.ที่ 8+400 ถึง กม.ที่ 8+500

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายพนม  จันตะคอง  โทรศัพท์ 080-9364321

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ