สิงหาคม 2561

                   ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือน สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

57.120%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

67.688%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

67.688%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

70.000%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

57.120%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

57.120%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

57.120%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

63.286%

 

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

15.000%

สะสม

95.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

๑00.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

-

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

     10.000%

สะสม

40.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

-

สะสม

90.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

-

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

0.444%

สะสม

97.683%

 

หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร 

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

-

สะสม

70.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

-

สะสม

70.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

          10.00%

สะสม

70.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

          10.00%

สะสม

50.000%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

          10.00%

สะสม

50.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

          10.00%

สะสม

50.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

          25.00%

สะสม

50.000%

  ความหนา 0.25 เมตร

 

 

 

- แผ่นเยื่อกันน้ำซึม

          25.00%

สะสม

50.000%

- รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

          25.00%

สะสม

50.000%

- รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint)

          25.00%

สะสม

50.000%

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

          25.00%

สะสม

50.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

           8.46%

สะสม

55.986%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร

     (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

      10.000%

สะสม

60.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร
     (สำหรับสะพานข้ามคลอง)  

      10.000%

สะสม

80.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

75.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

50.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

5.678%

สะสม

83.570%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-    คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)       -          สะสม        50.000%                                                                                                            

-    คอนกรีตชนิด ค.3                                                    15.000%      สะสม        50.000%

-    องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ                                    10.000%      สะสม        30.000%

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                                -         สะสม      100.000% 

        กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                 -          สะสม      100.000% 

        กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                          20.000%      สะสม      40.000% 

        กม.ที่ 3+341.00 (RT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                              -            สะสม      100.000% 

        กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                        20.000%       สะสม       40.000% 

        กม.ที่ 6+610.000 (RT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                 -             สะสม      100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                 -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                 -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                 -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                            -           สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (RT)                      20.000%      สะสม      40.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                   -            สะสม      100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                           -             สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (RT)                       20.000%     สะสม      40.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                     -            สะสม       50.000%

     (Approach Slab)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                -            สะสม     100.000%

-    งาน Concrete Slope Protection                                          -            สะสม       50.000%

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                10.000%       สะสม       50.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง              10.000%       สะสม       50.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง               10.000%      สะสม       50.000%

     > 12 มม. 

-    งานแผ่นยางรองคานสะพาน                                          15.000%        สะสม     50.000%

     ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad  

                              สรุปแผนงานหมวดที่ 5                          8.457%        สะสม       59.188%

 

          หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

-    งานคันหินเกาะกลางถนน                                             10.000%       สะสม     60.000%

                              สรุปแผนงานหมวดที่ 6                        5.289%        สะสม     31.733%

 

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

-  งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                            4.000%      สะสม      62.00%

                               สรุปแผนงานหมวดที่ 9                        4.000%      สะสม      62.00%