กรกฎาคม 2561


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

31 กรกฎาคม 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

5.703%

1.378%

-4.325%

สะสม

56.386%

16.074%

-40.312%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                854 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                             460 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  53.86 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                               394 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 46.14  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา