กรกฎาคม 2561

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือน กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

53.550%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

64.996%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

64.996%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

67.500%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

53.550%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

53.550%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

53.550%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

60.228%


หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง
  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

15.000%

สะสม

80.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

-

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

      10.000%

สะสม

30.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

      10.000%

สะสม

90.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

10.000%

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

1.630%

สะสม

97.239%


หมวดที่ ๓ งานโครงสร้างทางและผิวจราจร
  

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

-

สะสม

70.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

-

สะสม

70.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

10.00%

สะสม

70.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

10.00%

สะสม

40.000%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

10.00%

สะสม

40.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

10.00%

สะสม

40.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

12.50%

สะสม

25.000%

  ความหนา 0.25 เมตร

 

 

 

- แผ่นเยื่อกันน้ำซึม

12.50%

สะสม

25.000%

- รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

12.50%

สะสม

25.000%

- รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint)

12.50%

สะสม

25.000%

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

          12.50%

สะสม

25.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

          7.514%

สะสม

47.530%


หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร

     (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

-

สะสม

50.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร
     (สำหรับสะพานข้ามคลอง)  

      10.000%

สะสม

70.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

      25.000%

สะสม

75.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

50.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

3.439%

สะสม

77.892%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

- คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)             -         สะสม           50.000%                                                                                                              

- คอนกรีตชนิด ค.3                                                          10.000%     สะสม           35.000%

- องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ                                          10.000%     สะสม           20.000%

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                             10.000%      สะสม         100.000% 

  กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                     -           สะสม          100.000% 

  กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                               20.000%      สะสม           20.000% 

  กม.ที่ 3+341.00 (RT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)  

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                   -            สะสม         100.000% 

  กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                             20.000%      สะสม           20.000% 

  กม.ที่ 6+610.000 (RT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

- งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                      -            สะสม         100.000%

  กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                     -            สะสม         100.000%

  กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                     -            สะสม         100.000%

  กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                     -            สะสม          100.000%

  กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                              -            สะสม          100.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (RT)                             -            สะสม           100.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                    -            สะสม           100.000%  

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                             -             สะสม           100.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (RT)                       20.000%       สะสม             20.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

- งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                     -              สะสม            50.000%

  (Approach Slab)

- งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                -              สะสม           100.000%

- งาน Concrete Slope Protection                                         -              สะสม             50.000%

- เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                 10.000%        สะสม             40.000%

  ≤ 12 มม.

- เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง               10.000%        สะสม             40.000%

  ≤ 12 มม.

- เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง              10.000%         สะสม             40.000%

  > 12 มม. 

- งานแผ่นยางรองคานสะพาน                                          15.000%         สะสม             35.000%

  ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad

                           สรุปแผนงานหมวดที่ 5                         8.165%         สะสม              50.731% 


หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

- งานคันหินเกาะกลางถนน                                             10.000%         สะสม              50.000%

                           สรุปแผนงานหมวดที่ 6                         5.289%         สะสม              26.444%

 

หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                         4.000%          สะสม                58.000%

                           สรุปแผนงานหมวดที่ 9                        4.000%          สะสม                58.000%