มิถุนายน 2561

                 
                    ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561


30 มิถุนายน 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

6.463%

1.390%

-5.073%

สะสม

50.683%

14.696%

-35.987%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                           854 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                        429 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  46.72 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                          425 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 53.28 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา