มิถุนายน 2561


ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 14 มิถุนายน 2561ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายฉัตรชัย  ฉิมยาม  คงหาญ   โทรศัพท์ 098-5247421 

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 มิถุนายน 2561ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวเกศสุดา  เมืองปัก  โทรศัพท์ 062-0315872

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ