พฤษภาคม 2561


ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561



ช่วง กม.ที่ 9+300 ถึง กม.ที่ 9+400

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางฉวีวรรณ  คงหาญ   โทรศัพท์ 091-5529066

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

ช่วง กม.ที่ 7+100 ถึง กม.ที่ 7+200

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายธีรพล  บุญมาก  โทรศัพท์ 096-8743261

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ