มิถุนายน 2561

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือน มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

49.980%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

62.304%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

62.304%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

65.000%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

49.980%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

49.980%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

49.980%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

57.171%


หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง
  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

15.000%

สะสม

65.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

-

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

10.000%

สะสม

20.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

10.000%

สะสม

80.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

10.000%

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

1.630%

สะสม

95.609%


หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

-

สะสม

70.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

-

สะสม

70.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

10.000%

สะสม

60.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

15.000%

สะสม

30.000%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

15.000%

สะสม

30.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

15.000%

สะสม

30.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

12.500%

สะสม

12.500%

  ความหนา 0.25 เมตร

 

 

 

- แผ่นเยื่อกันน้ำซึม

12.500%

สะสม

12.500%

- รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

12.500%

สะสม

12.500%

- รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint)

12.500%

สะสม

12.500%

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

12.500%

สะสม

12.500%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

       10.410%  

สะสม

40.016%


หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร

     (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

-

สะสม

50.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร
     (สำหรับสะพานข้ามคลอง)  

      10.000%

สะสม

60.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

50.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

50.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

3.261%

สะสม

74.453%


หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

   -    คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)          -           สะสม        50.000%                                                                                                               

   -    คอนกรีตชนิด ค.3                                                        25.000%      สะสม        25.000%

   -    องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ                                        10.000%      สะสม        10.000%

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                            10.000%      สะสม        90.000% 

        กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                     -          สะสม      100.000% 

        กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                 -            สะสม      100.000%  

        กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                   -             สะสม      100.000%

        กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                   -            สะสม      100.000%

        กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                   -            สะสม      100.000%

        กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                   -            สะสม      100.000%

        กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                             -            สะสม      100.000%

        (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                    -            สะสม      100.000%  

        (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)               

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                            -             สะสม      100.000%

        (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

   -    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                      -            สะสม       50.000%

        (Approach Slab)

   -    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                 -            สะสม     100.000%

   -    งาน Concrete Slope Protection                                          -            สะสม       50.000%

   -    เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                 15.000%       สะสม       30.000%

        ≤ 12 มม.

   -    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง               15.000%       สะสม       30.000%

        ≤ 12 มม.

   -    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                15.000%      สะสม       30.000%

        > 12 มม.

   -    งานแผ่นยางรองคานสะพาน                                            20.000%      สะสม       20.000%

        ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad

                                               สรุปแผนงานหมวดที่ 5              6.861%      สะสม        42.695%

 

          หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

   -    งานคันหินเกาะกลางถนน                                                 20.000%     สะสม       40.000%

                                                สรุปแผนงานหมวดที่ 6             10.000%    สะสม       21.156%

 

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

 

   -    งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                            4.000%      สะสม      54.000%

                                                 สรุปแผนงานหมวดที่ 9            4.000%      สะสม     54.000%