พฤษภาคม 2561

       
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

31 พฤษภาคม 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

5.597%

1.238%

-4.359%

สะสม

44.221%

13.307%

-30.914%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                             854  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                          399  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  46.72 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                            455  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 53.28 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา