เมษายน 2561


าพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 4 เมษายน 2561ช่วง กม.ที่ 13+000 ถึง กม.ที่ 13+100

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางเปล่ง  หลงป่า   โทรศัพท์ 080-2119835

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน) 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 5 เมษายน 2561

 


ช่วง กม.ที่ 6+000 ถึง กม.ที่ 8+000
 

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายถาวร  พูลศิลป์  โทรศัพท์ 063-2017754 

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ