พฤษภาคม 2561

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

46.410%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

59.612%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

59.612%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

62.500%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

46.410%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

46.410%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

46.410%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

54.113%

 

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

50.000%

สะสม

50.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 
  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

10.000%

สะสม

100.000%

- ทรายถมคันทาง

10.000%

สะสม

100.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

10.000%

สะสม

70.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

-

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

10.000%

สะสม

100.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

8.852%

สะสม

93.980%

หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

-

สะสม

70.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

10.000%  

สะสม

70.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

20.000%

สะสม

50.000%

- งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

15.000%

สะสม

15.000%

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course

15.000%

สะสม

15.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course

15.000%

สะสม

15.000%

  (ความหนา 5 ซม.)

 

 

 

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

11.344%  

สะสม

29.606%

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม 

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามทาง
     รถไฟ)  

-

สะสม

50.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้าม
     คลอง)  

-

สะสม

50.000%

     

 

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

50.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

50.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

0.000%

สะสม

71.192%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

 -    คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)                -           สะสม        50.000%                                             
 -    คอนกรีตชนิด ค.3                                                                5.000%      สะสม        10.000% 

 -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                                  15.000%      สะสม        80.000% 

       กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                            -          สะสม      100.000% 

        กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

 -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                        -            สะสม      100.000%  

        กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

 -    งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                           -            สะสม      100.000%

       กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                           -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                           -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                           -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                     -            สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                            -            สะสม      100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)            

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                    -             สะสม      100.000% 

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.) 

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                              -            สะสม       50.000% 

     (Approach Slab) 

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                         -            สะสม      100.000% 

-    งาน Concrete Slope Protection                                                   -            สะสม       50.000%

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                         10.000%       สะสม       15.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                       10.000%       สะสม       15.000%

     ≤ 12 มม.

-    เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                        10.000%      สะสม       15.000%

     > 12 มม.

                                                 สรุปแผนงานหมวดที่ 5                2.766%       สะสม       34.060%

 

          หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

-  งานคันหินเกาะกลางถนน                                                             -              สะสม        20.000%

                                                สรุปแผนงานหมวดที่ 6                  0.000%      สะสม        10.578%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

 -  งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                     4.000%       สะสม       50.000%

                                       สรุปแผนงานหมวดที่ 9                         4.000%        สะสม       50.000%