เมษายน 2561

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

30 เมษายน 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

3.601%

1.346%

-2.255%

สะสม

38.624%

12.069%

-26.555%ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                             847  วัน


ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                          368  วัน


หรือคิดเป็นร้อยละ  43.45 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา


คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                            479  วัน


หรือคิดเป็นร้อยละ 56.55 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา