เมษายน 2561

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือน เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

 

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

42.840%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

56.920%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

56.920%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

60.000%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

42.840%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

42.840%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ 
  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

42.840%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

51.055%


หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง  

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

-

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

10.000%

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  0.80 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  1.00 เมตร

-

สะสม

100.000%

- งานขุดคูระบายน้ำ

50.000%

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

-

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

10.000%

สะสม

90.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้าง
  ระบายน้ำอื่นๆ

-

สะสม

100.00%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม

   (Boring Log)

-

สะสม

100.000%

- วัสดุคัดเลือก

15.000%

สะสม

60.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement   
  Plate

25.000%

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement   

  Plate

25.000%

สะสม

100.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

-

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

10.000%

สะสม

90.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

9.335%

สะสม

85.128%

 

หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

 5.000%  

สะสม

70.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

15.000%  

สะสม

60.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

       20.000%

สะสม

30.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

4.012%  

สะสม

18.262%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.22x0.22 เมตร (Bearing Unit)  

-

สะสม

100.000%

- งานเสาเข็ม

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามทาง
     รถไฟ)  

-

สะสม

50.000%

   - ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้าม
     คลอง)  

-

สะสม

50.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Static Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

50.00%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งาน 
  แบบ Dynamic Load Test

   - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง   
     ขนาด 0.40x0.40 ม.

-

สะสม

50.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

0.000%

สะสม

71.192%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

- คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)     25.000%      สะสม          50.000% 
                                                                    

- คอนกรีตชนิด ค.3                                                           5.000%      สะสม            5.000% 

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 0+017.500 ถึง                             15.000%      สะสม          65.000% 

   กม.ที่ 0+072 (แบบมีทางเท้าความยาว 55.00 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                   -             สะสม        100.000% 

   กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)
 
- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                 -             สะสม        100.000%  

   กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

- งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                   -              สะสม        100.000%

   กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                 -               สะสม        100.000%

   กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                 -               สะสม        100.000%

   กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                 -               สะสม        100.000%

   กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                           -               สะสม        100.000%

   (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.) 

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                  -                สะสม        100.000%  

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)               

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                           -                สะสม        100.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

- งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                   -                สะสม         50.000%

   (Approach Slab)

- งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                              -                สะสม       100.000%

- งาน Concrete Slope Protection                                  25.000%          สะสม         50.000%

- เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                 5.000%          สะสม          5.000%

  ≤ 12 มม.

- เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง               5.000%          สะสม           5.000%

  ≤ 12 มม.

- เหล็กชั้นคุณภาพ SSD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง               5.000%          สะสม           5.000%

  > 12 มม.

                        สรุปแผนงานหมวดที่ 5                           2.231%           สะสม          31.295%

  

หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

- งานคันหินเกาะกลางถนน                                            10.000%           สะสม          20.000%

                       สรุปแผนงานหมวดที่ 6                            5.289%           สะสม          10.578%
 

หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                         4.000%          สะสม           46.000%

                       สรุปแผนงานหมวดที่ 9                            4.000%          สะสม           46.000%