มีนาคม 2561

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

3.514%

2.525%

-0.989%

สะสม

34.989%

11.388%

-23.601%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                              847 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                           338 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  39.91 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                             509 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 60.09 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา