มีนาคม 2561

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 มีนาคม 2561ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง กม.ที่ 5+700

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายทินกร  โพธิ์ศรีแช   โทรศัพท์ 081-2504714

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ

 


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน) 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 14 มีนาคม 2561


 

ช่วง กม.ที่ 13+100 ถึง กม.ที่ 13+200 

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายเด่น  หลงป่า  โทรศัพท์ 082-7815449 

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ