กุมภาพันธ์ 2561

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ช่วง กม.ที่ 13+000 ถึง กม.ที่ 13+100

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายกิตติพงษ์  เสนาอิน   โทรศัพท์ 098-5367411

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน) 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ช่วง กม.ที่ 9+200 ถึง กม.ที่ 9+300

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายนคร  เสนอใจ  โทรศัพท์ 092-1751141

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ