มกราคม 2561

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 9 มกราคม 2561ช่วง กม.ที่ 9+400 ถึง กม.ที่ 9+500

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางดาวรุ่ง  บุญนอก   โทรศัพท์ 081-0085809

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ

 


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 9 มกราคม 2561ช่วง กม.ที่ 7+100 ถึง กม.ที่ 7+200

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวพรชิตา  ไพฑูรย์  โทรศัพท์ 061-5630314

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ