มีนาคม 2561

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

3.570%

สะสม

39.270%

- สำนักงานสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

54.228%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

2.692%

สะสม

54.228%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

2.500%

สะสม

54.228%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.500%

สะสม

57.500%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

3.570%

สะสม

39.270%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

3.570%

สะสม

39.270%

-งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

3.570%

สะสม

39.270%

สรุปแผนงานหมวดที่ 1

3.058%

สะสม

47.997%


หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง   

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

0.000%

สะสม

100.000%

- งานขุดหรือตัดดิน

0.000%

สะสม

100.000%

- งานรื้อสะพานเดิม

20.000%

สะสม

90.000%

- งานรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร

50.000%

สะสม

50.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

0.000%

สะสม

100.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

10.000%

สะสม

80.000%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้างระบายน้ำอื่นๆ

25.000%

สะสม

100.00%

- วัสดุคัดเลือก

15.000%

สะสม

45.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer

10.000%

สะสม

100.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง

10.000%

สะสม

80.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 2

9.903%

สะสม

75.750%


หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทาง

10.000%  

สะสม

65.000%

- งานพื้นชนิดหินคลุก

15.000%  

สะสม

45.000%

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

10.000%

สะสม

10.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 3

 4.038%  

สะสม

14.520%


หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

     - ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)  

0.000%

สะสม

50.000%

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งานแบบ Dynamic Load Test

     - เสาเข็มชนิดเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ขนาด 0.40x0.40 ม.

25.000%

สะสม

50.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 4

0.030%

สะสม

71.192%


หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-    งานสะพาน คสล.                                                                                        10.000%                 สะสม               20.000% 

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                                               -                        สะสม             100.000% 

      กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)
  
-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                                             -                        สะสม             100.000%  

     กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-    งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                                                -                         สะสม            100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                               -                         สะสม            100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                               -                         สะสม            100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                              -                          สะสม           100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                                       -                          สะสม           100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                               -                           สะสม          100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)                  

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                                       -                           สะสม          100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                                          -                           สะสม          100.000%

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                                   20.000%                     สะสม           50.000%

     (Approach Slab)

-    งาน Concrete Slope Protection                                                                25.000%                     สะสม           25.000%

                                                 สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                    0.871%                     สะสม           30.837%

 

          หมวดที่ 6  งานเบ็ดเตล็ด

-  งานคันหินเกาะกลางถนน                                                                             10.000%                   สะสม           10.000%

                                                สรุปแผนงานหมวดที่ 6                                      5.290%                    สะสม            5.290%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม 

 

-  งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                                         4.000%                   สะสม          38.000%

                                                 สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                     4.000%                    สะสม         42.000%