กุมภาพันธ์ 2561

         
                            ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561
แผนงาน (%)
ผลงาน (%)
เร็ว (+)/ช้า (-)
รายเดือน
3.601%
1.346%
-2.255%
สะสม
31.475%
8.863%
-22.612%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา (ใหม่)                                                     847  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                                    307  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  36.25 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                                   540  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 63.75 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา