กุมภาพันธ์ 2561

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

-        งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                     3.570%   สะสม    35.700%

-        สำนักงานสนามของโครงการ                                                              2.692%   สะสม    51.536%

-        ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                           2.692%   สะสม    51.536%

-        การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                        2.500%    สะสม    55.000%

-        งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                     3.570%   สะสม    35.700%

-        มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ                         3.570%   สะสม    35.700%

-        งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                            3.570%   สะสม    35.700%

และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน                 

                         สรุปแผนงานหมวดที่ 1                                                            3.058%  สะสม      44.940%

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

-     งานกรุยแนวทางและขุดตอ                                                                      5.000%    สะสม   100.000%

-     งานขุดหรือตัดดิน                                                                                     5.000%    สะสม   100.000%

-     งานรื้อสะพานเดิม                                                                                   20.000%    สะสม   70.000%

-     งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)                                                10.000%    สะสม   70.000%   

-     วัสดุคัดเลือก                                                                                           15.000%    สะสม   30.000%

-     อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer                                               25.000%    สะสม    75.000%

-     อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Setlement Plate                                25.000%   สะสม     75.000%

-     งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง                                       10.000%   สะสม   70.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่  2                                                    9.714%    สะสม  64.659%

หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

   -    งานรองพื้นทาง                                                                                       15.000%   สะสม    55.000%

   -    งานพื้นชนิดหินคลุก                                                                                15.000%   สะสม    30.000%

                                        สรุปแผนงานหมวดที่ 3                                              4.064%   สะสม     10.212%

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

-        งานเสาเข็ม

        ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)                           15.000%    สะสม       50.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่ 4                                                     3.626%     สะสม       71.161%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-    งานสะพาน คสล.                                                                                      10.000%     สะสม        20.000% 

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                                               -          สะสม      100.000% 

    กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                                           -            สะสม      100.000%  

    กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-   งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                                              -             สะสม      100.000%

    กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                             -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                             -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                             -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                                      -            สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                              -            สะสม      100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                                     -             สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                                         -             สะสม      100.000%

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                                     20.000%    สะสม      50.000%

     (Approach Slab)

                            สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                                         1.340%      สะสม      29.697%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

-          งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                               4.000%      สะสม    38.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                                      4.000%      สะสม    38.000%