มกราคม 2561

                                 
                         
      ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

31 มกราคม 2561

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

3.473%

1.236%

-2.237%

สะสม

27.874%

7.517%

-20.358%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                     840  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                          279  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  33.21 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                         561  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 66.79 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา